Resevillkor

RESEVILLKOR

Allmänna resevillkor

För resor i detta program tillämpas de Allmänna resevillkor för paketresor, som Konsumentverket  å ena sidan och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation å andra sidan, har träffat överenskommelse om att gälla från och med 1994-08-30. Dessa kan du läsa på Konsumentverkets hemsida.

Till detta kommer Trädgårdsturistens särskilda resevillkor som gäller före de Allmänna resevillkoren:

Resevillkor Trädgårdsturisten/Sole Umbra AB

Resenär och namnuppgifter

Resenär är den person som bokar resan. Det namn som anges vid bokning av resa måste vara i överensstämmelse med namnet i aktuellt pass/legitimation.

Särskilda önskemål

Om en resenär har särskilda önskemål såsom specialkost, ska resenären uppge det före resan. Trädgårdsturisten kommer att tillgodose dessa önskningar i allra största utsträckning.

Resenärens fysiska förmåga

Trädgårdsturisten ansvarar inte för funktionsnedsatta resenärer som inte klarar sig utan assistans. Resenären behöver normal grundkondition och promenadvana för att kunna följa med på arrangemang som ingår i resan. Under resan förekommer ofta ojämnt underlag, (brant) natur med höjdskillnader, trappsteg och grusgångar. Den som har gångsvårigheter eller liknande måste meddela detta vid bokningstillfället, så att det kan diskuteras före avresa. Det gäller särskilt de resor där även dagsvandringar ingår.

Betalning av resan

Bokningsavgiften är max 2000 kr för resor som kostar under 16 000 kr. Vid dyrare resor anges bokningsavgiften vid anmälan.

Bokningsavgiften ska vara inbetald och på bankgirot vid senast angett datum om inte annat avtalats mellan Trädgårdsturisten och resenären. Slutbetalning av resan görs på senast angivna datum, om inte annat avtalats, i regel senast 30 dagar före avresa.

Om inte full betalning för resan har betalats in senast 20 dagar före avresedagen äger Trädgårdsturisten rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig bokningsavgiften.

Pass

Resenären har skyldighet att ha med sig giltigt pass eller identifikationshandling på resan.  Kontrollera dagen före både e-post och telefon / sms ifall meddelande inkommit från Trädgårdsturisten om sena förändringar i reseprogrammet.

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta Trädgårdsturisten på sms, telefon eller mail så snarast.

  1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan är avbeställningskostnaden den erlagda bokningsavgiften.

2. Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan, är avbeställningskostnaden 50 % av resans totala pris.

3. Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresan är avbeställningskostnaden 100 % av resans totala pris.

Resenären får själv kräva sitt försäkringsbolag/kortföretag där avbeställningsskydd är tecknat på eventuell återbetalning av kostnaderna enligt ovan. Om resenären behöver intyg från Trädgårdsturisten i samband med detta, så hjälper TT med detta.

Vid avbokning av en resenär i dubbelrum där den kvarstående resenären ändå vill följa med på resan, erbjuds i så fall enkelrum mot enkelrumstillägg.

Om resenären ej infinner sig -på för resan angiven tid eller plats-  eller inte kan delta i eller fullfölja resan på grund av att hon/han saknar för resan nödvändiga dokument, sker ingen återbetalning av resans kostnad. Om resenären är försenad pga inställt eller försenat flyg ligger ansvaret och kostnaden på resenären. Resorna utomlands med Trädgårdsturisten bygger på att resan börjar och avslutas på den flygplats där man kommit överens om att träffas. Trädgårdsturisten gör sitt bästa för att hitta prisvärda lösningar så att resenären på bästa sätt kan ansluta till gruppen i efterhand. Ansvaret för den extra kostnad som då tillkommer ligger dock på resenären. Men Trädgårdsturisten sträcker sig mycket långt för att hitta lösningar smidigt och till ingen eller minsta extrakostnad.

Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.

Minimiantal resenärer

Trädgårdsturisten äger rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan. Trädgårdsturisten ska meddela minimiantalet i förväg. Har resenär bokat och betalt anmälningsavgift och resan ställs in, återbetalas bokningsavgiften till resenären.

Förbehåll om ändringar
Trädgårdsturisten förbehåller sig rätten att vidta ändringar av aktiviteter och trädgårdar som skall besökas i det fall omständigheter utanför Trädgårdsturistens kontroll föranleder att ändringar i programmet måste göras.

Flygförseningar

Trädgårdsturisten ansvarar inte för flygförseningar.

Resegaranti

Trädgårdsturisten har till Kammarkollegiet ställt ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver enligt den statliga resegarantin.

Reklamation

Reklamation ska ske så snart felaktighet upptäcks och direkt till Trädgårdsturisten på plats.

Reservationer

Uppgifterna på hemsidan gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker.

Eftersom resorna ofta innehåller besök i privata trädgårdar kan ombokning av vald trädgård inträffa i det fall trädgårdsägaren av någon anledning får förhinder att ta emot gruppen.